Edukas ja ettevõtlik Saaremaa

EES projekt toetab Saaremaa ettevõtete ärikasvu

 

LOEN LISAKSLIITU MEIEGA

Mis on EES

EES projekti näol on tegemist omalaadse ärikasvu kiirendi projektiga, mille jooksul saavad projektis osalejad teha läbi just neile vajaliku ärikasvu tsükli.

 

“Edukas ja ettevõtlik Saaremaa” ehk EES on Saarte Koostöökogu (SKK)  ja Saare Arenduskeskuse (SAK) ühisprojekt Saaremaa ettevõtete ärikasvu toetamiseks.

SKK on Saaremaa ettevõtete, mittetulundusühingute ja omavalitsuste vabatahtlik ühendus, mille eesmärk on Saaremaa elanike toimetulekuvõime tagamine.

SAK on maakondlike arenduskeskuste võrgustikku kuuluv organisatsioon, mille eesmärk on ettevõtluse ja regionaalse arengu toetamine eelkõige Saare maakonnas.

EES projekti kestvus on 2 aastat – 2019 – 2021 ning Saaremaa ettevõtete arengut toetatakse projekti jooksul läbi individuaalse ärikasvu  nõustamise.

Vajadus

Projekti vajadus põhineb SKK poolt Saaremaa “EHTNE” märgikandjate seas läbiviidud küsitluse tulemustel ning ja SAK poolt konsulteerimisprotsesside käigus saadud otsesest ettevõtjate tagasisidest. Oleme defineerinud järgmised ettevõtjate valukohad:

 1. Pole üheselt selge, kuidas oma ettevõtet arendada.
 2. Ettevõtte arendamiseks vajalikke vahendeid (raha, teadmised ja oskused) pole piisavalt.
 3. Teenitav kasum ettevõtlusest on madala jätkusuutlikkusega.

 

Tegevused

Projekti peamine tegevussuund on seotud Saaremaal registreeritud ja tegutsevate ettevõtete ärikasvu nõustamisega lähtuvalt projektis osalejate individuaalsest vajadusest.

Kasvu nõustamine viiakse läbi nii personaalses vormis kui ka grupinõustamistena (kattuvate vajaduste baasil). Edukuse mõõdikuks on projektis osalevate ettevõtete käibekasv projekti perioodil.

Fookuses on:

 • turunduse ökosüsteemide arendus
 • e-poe loomine
 • veebilehe optimeerimine
 • tootearendus
 • pakendi/teenuse disain
 • turundusplaani koostamine
 • professionaalsete tootefotode tellimine
 • toote/teenuse esialgne testimine potentsiaalse sihtrühma seas
 • ekspordinõustamine
 • erinevate tootemärgiste (öko, vegan, mahe jt.) sertifitseerimisprotsess
 • toodete / teenuste  promotsiooni korraldamine
 • andmeanalüüs ja big data kasutusvõimalused
 • igakülgne ärikasvu piirangute tuvastamine ning nende kõrvaldamine
 • ärikasvu fookus ning sihtrühmad, kelle arvelt saab ärikasv tekkida

 

Finantseerimine

EES projekti rahastatakse kahest allikast : 

 • LEADER meede 3 – piirkonna arengut ja ettevõtlust edendav ühistegevus ja koostöö
 • Projektis osalejate omafinantseering

Projekti eelarve on kokku 146.000 eur-i, millest toetuse osa moodustab 99.000 eur-i ning omafinantseering moodustab 47.000 eur-i

Ajakava

EES projekt viiake ellu ajavahemikul Juuni 2019 – Juuni 2021. Projekti periood jaguneb kvartaalseteks tsükliteks, milles sisalduvad individuaalse nõustamise tegevused ning grupinõustamise tegevused. Iga kvartaalse perioodi lõpus tehakse tehtud tegevustest vahekokkuvõtted.

Projektis osalemine

EES projekt on mõeldud Saare maakonnas registreeritud ettevõttele (nii äriühingud, ettevõtjate ühendused kui ka mittetulunduslikud organisatsioonid)

Projektiga liitumine on avatud perioodil 14.10.2019 – 14.11.2019.

Projektiga liitumiseks on vajalik eelküsitluses osalemine. Otsus selle kohta, missugused ettevõted kaasatakse ärikasvu toetusprogrammi, tehakse SAK ja SKK poolt määratud ekspertide komisjoni poolt. Komisjoni juhiks on SKK tegevjuht Koit Kelder.

Projekti osalejate peamisteks valiku kriteeriumiteks on:

 • ettevõtja valmisolek ärikasvuks (hinnatakse motiivi, paindlikkust, arengusuutlikkus)
 • ettevõtte kasvupotensiaal lähtuvalt turu iseloomust (skaleeritavus, konkurents,ettevõtja üldine tase)
 • ettevõtja võimekus finantseerida projekti kulusid omaosaluse ulatuses (käive ja kasum viimasel majandusaastal, kasum maksva kliendi lõikes viimasel majandusaastal, olemasolevate klientide maht ja iseloom)
 
EES projektil on kolm faasi

FAAS 1 – Projektis osalejate ning osalejate ärikasvu piirangute väljaselgitamine. Faasi kestvus Oktoober – Detsember 2019. Viiakse läbi SAK ja SKK poolt määratud ekspertkomisjoni poolt.

FAAS 2 – Lähtuvalt projektis osalejate iseloomust ning osalejate ärikasvu piirangutest moodustatakse konsultantide kogum, kes viivad läbi nii üleüldise teadmussiirde kui ka personaalsed tegevused ettevõtjatega ärikasvu realiseerimiseks.. Igale osalejale määratakse mentor, kes on projektis osaleja ärikasvu projekti juht. 

FAAS 3 – Projektis osalejate edulugude analüüs, edulugude kirjeldus ning tunnustamised.

 

LIsainfo projektis osalejale

Projektis osalemine eeldab ettevõtte esindajatelt süstemaatilist tööd projekti perioodil. 

Projekti metoodika põhineb ärikasvu mudelil, mis näeb ette arendustegevusi läbi lühikeste tsüklite (1 kalendrikuu). Peale seda, kui ettevõtja on projekti liikmeks arvatud ning tema ärikasvu piirangud on tuvastatud, seatakse konkreetne fookus ning kirjeldatakse samm-sammult tegevused, mida tuleb läbi viia lühiajalistes perioodides.

Osalejatel on igakuuline aruandluskohustus oma tegevustest. Juhul, kui porjektis osaleja ei saavuta kahel järjestikusel kuul endale võetud eesmärke, siis võidakse osaleja projektist välja arvata.

Projektis osalejatel tekib projekti perioodil regulaarne maksekohustus vastavalt temale suunatud arendustegevuste mahule. Ettevõtja on kohustatud kandma kulusid vaid temaga seotud kulutuste omaosaluse ulatuses. Kulutuste iseloom ning vajalike tegevuste kogum töötatakse välja personaalselt koos projektis osalejaga.

Juhul, kui projektis osaleja loobub projekti kestvuse ajal omal initsiatiivil EES programmist, siis tuleb tal siiski tasuda endaga seotud omaosluse kulu kuni projekti lõpuni.

 

 

Tule läbi

Tallinna mnt.58
Kuressaare, Saaremaa
Privaatsusest