TAOTLUSE VORM

Projektitaotluse esitamiseks on vajalik esitada taotlus nõuetekohasel vormis ning täita eelarve

TAOTLUSE VORM KOOS EELARVEGA

 

Missugustel tingimustel saab projektitoetust küsida?

•Projektitoetust ei ole minimaalset ja maksimaalset toetusmäära. Maksimaalsele summale seab piiri programmi eelarve, mis on 50 000eur;

• projektitoetust võib taotleda vaid “pehmete” tegevuste (konsultatsioonid jm) elluviimiseks;
• projektijuhtimise tasu ei toetata;
• projektitaotluse eelarve kulude tõendamiseks esitatakse koos taotlusega hinnapakkumused. Hinnapakkumus võib olla teenuse- või tootepakkuja kodulehe väljavõte;

 

 

Kuidas leida ekspert, kes mind aitab?

Meil on heameel, kui tead oma projekti eesmärke saavutavat eksperti (eksperte) ise. Kui vajad aga abi, siis leiame Sinu ettevõtte vajadustele vastava konsultandi  SKK ning SAK poolt hoolikalt valitud ärikasvu konsultantide seast.

Mis järgneb taotluse esitamisele?

• projektitaotlused vaadatakse läbi ning vajadusel esitatakse projekti kohta taotlejale täiendavaid küsimusi. Samuti kontrollitakse taotluses planeeritud kulude toetuskõlblikkust;
• üle vaadatud taotlused esitatakse seejärel projektitaotluste hindamiseks moodustatud komisjonile, kuhu kuuluvad SKK juhatuse liikmed ja vajadusel SAK. Hindamistulemustest teavitatakse taotlejaid e-kirja teel.

• kui projekt vajab komisjoni hinnangul muudatusi, siis antakse taotlejale võimalus muudatuste sisseviimiseks misjärel taotlus läheb uuesti hindamisele.

Projekti elluviimine

• pärast hindamiskomisjoni positiivse otsuse saamist sõlmitakse koostöölepe ning taotleja saab alustada projekti elluviimist ;

• SKK esitab taotlejale ettemaksu arve omafinantseeringu ulatuses. 
• projekti kuludokumendid peavad olema esitatud SKK nimele

• vabade vahendite olemasolul tegevuste kallinemisel on võimalik taotleda täiendavat toetust kuni 25% ulatuses;

• peale projekti elluviimist esitab projektitaotleja lühikese sisulise kokkuvõtte ellu viidud projekti tegevuste ja tulemuste kohta.
Sündmuste läbiviimise korral esitatakse lisaks kokkuvõttele ürituse päevakava, osalejate nimekiri ja fotod;

14 + 2 =